Reactie op het artikel in De Telegraaf door Miriam Mannak

De Ambassade van de Republiek Rwanda in het Koninkrijk der Nederlanden wenst de volgende verklaring af te leggen in verband met het artikel ‘VN beschuldigt Rwandese president van mensenrechtenschendingen ’Kagame heeft vuile handen’’, gepubliceerd op 2 december 2020 door Miriam Mannak, correspondent in Zuid-Afrika voor de krant De Telegraaf.

Dit artikel is gebaseerd op het werk van Judi Rever dat oude aantijgingen naar boven haalt welke fundamenteel onjuist zijn. Mannak maakt eenzelfde fout door te vertrouwen op anonieme verklaringen van één enkele bron en 'bevestigd' door getuigenverklaringen van verslagen Rwandese oud-soldaten die betrokken waren bij de genocide tegen de Tutsi’s. Deze werden reeds opzij geschoven door het Rwanda-tribunaal (ICTR) omdat ze als niet-ontvankelijk werden beschouwd.

Zulke berichten weerspiegelen de verhalen die in het verleden werden gebruikt door een groep die tegelijkertijd ook beweert dat de genocide niet heeft plaatsvonden en dat deze zou zijn gepleegd door Tutsi's en het RPF. Internationale juridische experts, academici en waarnemers hebben deze aantijgingen consequent afgewezen en als ongegrond verklaard.

We waren teleurgesteld dat De Telegraaf geen zorgvuldige journalistieke benadering heeft gegeven, geen wederhoor heeft toegepast en Judi Rever als een geloofwaardige en onpartijdige bron over Rwanda zou hebben beschouwd, hoewel ze wordt omschreven als een 'bekende ontkenner van de genocide tegen de Tutsi’s in Rwanda in 1994’. Haar werk wordt afgedaan als zijnde ‘complottheorieën’ in een open brief ondertekend door 60 academici, onderzoekers, advocaten en overheidsfunctionarissen van over de hele wereld, waaronder dr. Helen Hintjens, assistent professor in Ontwikkeling en Sociale Rechtvaardigheid aan het International Institute of Social Studies in Den Haag, dr. Roland Moerland, universitair docent Criminologie aan de Universiteit Maastricht en onafhankelijk onderzoeker Jos van Oijen, evenals een aantal overlevenden van genocide.

Dit artikel haalt oude wonden open op basis van verworpen bewijsmateriaal. Het geeft ondersteuning aan de opvattingen van degenen die proberen de geschiedenis van de genocide tegen de Tutsi’s te verdraaien en het ondermijnt de nationale verzoening en de aanzienlijke vooruitgang die Rwandezen hebben bereikt bij de wederopbouw van een natie ten behoeve van iedereen. 

_________________________________________________________________________________

 

Response to the article of De Telegraaf by Miriam Mannak

The Embassy of the Republic of Rwanda to the Kingdom of the Netherlands wishes to issue the following statement in connection to the article ‘VN beschuldigt Rwandese president van mensenrechtenschendingen. ’Kagame heeft vuile handen’’ published on 2 December 2020 by Miriam Mannak, a South-Africa based correspondent of the Dutch daily De Telegraaf.

This article is based on work by Judi Rever that recycles old allegations that are fundamentally false. Mannak makes the same mistake of relying on the anonymous contributions of a single source, and ‘corroborated’ with testimonials of defeated former Rwandan army soldiers involved in the Genocide against the Tutsis, which were thrown out by the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) as they were deemed inadmissible. 

These stories mirror those used in the past by combatants who simultaneously sought to claim that the genocide did not happen, and that it was committed by Tutsis and the RPF. International legal experts, academics and observers have consistently rejected these allegations as unfounded.

We were disappointed that De Telegraaf did not follow journalistic best practice and offer a right of reply and would take Judi Rever as a credible and impartial source on Rwanda, given she has been described as a ‘known denier of the 1994 Genocide against the Tutsi of Rwanda’ and her work dismissed as ‘conspiracy theories’ in an open letter signed by 60 academics, researchers, lawyers and public officials from around the world, including Dr. Helen Hintjens, Assistant Professor in Development and Social Justice at the International Institute of Social Studies in The Hague, Dr. Roland Moerland, Assistant Professor of Criminology at Maastricht University and independent researcher Jos van Oijen as well as a number of genocide survivors. 

This article reopens old wounds on the basis of rejected evidence. It gives credence to the views of those who seek to distort the historical record of the Genocide against the Tutsi, and undermine national reconciliation as well as the remarkable progress that Rwandans have made to rebuild a nation for the benefit of all.

END